Skip to main content

Naudojimosi sąlygos

Galutinio vartotojo licencijos sutartis („Sutartis“)

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. vasario 17 d.

Prieš spustelėdami mygtuką „Sutinku“, atsisiųsdami arba naudodami NO-CV, atidžiai perskaitykite šią Galutinio vartotojo licencijos sutartį.

Interpretacija ir apibrėžimai

Intepretacija

Žodžiai, kurių pradinė raidė rašoma didžiąja raide, turi reikšmes, apibrėžtas šiomis
sąlygomis.

Toliau pateikiami apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, nepaisant to, ar jie pateikiami
vienaskaita ar daugiskaita.

Apibrėžimai

Šios galutinio vartotojo licencijos sutarties tikslais:

Sutartis reiškia šią galutinio vartotojo licencijos sutartį, kuri sudaro visą
sutartį tarp Jūsų ir Įmonės dėl Programos naudojimo.

Programa reiškia Įmonės teikiamą programinę įrangą, kurią Jūs atsisiuntėte
per Programų parduotuvės paskyrą į įrenginį, pavadintą NO-CV.

Programų parduotuvė reiškia „Apple Inc.“ („Apple App Store“) arba „Google
Inc.“ („Google Play“ parduotuvė) valdomą ir kuriamą skaitmeninio platinimo
paslaugą, kuria Programa buvo atsiųsta į Jūsų įrenginį.

Įmonė (šioje sutartyje vadinama „Įmonė“, „Mes“, „Mūsų“ arba „Mūsų“)
reiškia UAB „NO-CV“, įregistruota Lietuvos juridinių asmenų registre, registro
tvarkytojas yra valst. įmonė „Registrų centras”, Įmonės adresas Sėlių 18-43,
LT-08142, Vilnius, Lietuva.

Turinys reiškia turinį, tokį kaip tekstas, vaizdai ar kita informacija, kurią galite
paskelbti, įkelti, susieti ar kitaip padaryti prieinamą, neatsižvelgiant į to
turinio formą.

Šalis: Lietuva.

Įrenginys – tai bet koks įrenginys, galintis pasiekti Programą, pvz.,
kompiuteris, mobilusis telefonas arba skaitmeninis planšetinis kompiuteris.

Šeimos bendrinimas / šeimos grupė leidžia dalytis programomis,
atsisiųstomis iš programų parduotuvės su kitais šeimos nariais, leidžiant
jiems peržiūrėti ir atsisiųsti vienas kito tinkamas programas į susijusius
įrenginius.

Trečiosios šalies paslaugos – tai bet kokios trečiosios šalies (ne Įmonės)
teikiamos paslaugos ar turinys (įskaitant duomenis, informaciją, programas ir
kitų produktų paslaugas), kuriuos Programa gali rodyti, įtraukti arba padaryti
prieinamus.

Jūs reiškia asmenį, kuris pasiekia arba naudojasi Programa, arba įmonę ar
kitą juridinį asmenį, kurio vardu toks asmuo pasiekia arba naudojasi
Programa, jei taikoma.

Patvirtinimas

Spustelėdami mygtuką „Sutinku“, atsisiųsdami arba naudodami Programą,
Jūs sutinkate laikytis šios sutarties sąlygų. Jei nesutinkate su šios Sutarties
sąlygomis, nespauskite mygtuko „Sutinku“, neatsisiųskite ir nenaudokite
Programos.

Ši Sutartis yra teisinis dokumentas tarp Jūsų ir Įmonės ir reglamentuoja Jūsų
naudojimąsi Įmonės sukurta ir Jums prieinama Programa.

Ši sutartis sudaryta tik tarp Jūsų ir Įmonės, o ne su Programų parduotuve.

Todėl už Programą ir jos turinį yra atsakinga tik Įmone. Nors Programų
parduotuvė nėra šios Sutarties šalis, ji turi teisę ją panaudoti prieš Jus kaip
trečiosios šalies naudos gavėją, susijusį su Jūsų Programos naudojimu.

Kadangi Programą gali pasiekti ir naudoti kiti vartotojai, pavyzdžiui, per
Šeimos bendrinimą / šeimos grupę arba perkant didelį kiekį, tų vartotojų
Programos naudojimui aiškiai taikoma ši Sutartis.

Įmonė Jums licencijuoja, o ne parduoda Programą, kad ji būtų naudojama
griežtai pagal šios Sutarties sąlygas.

Licencija

Licencijos apimtis

Įmonė suteikia Jums atšaukiamą, neišskirtinę, neperleidžiamą, ribotą licenciją atsisiųsti, įdiegti ir naudoti Programą griežtai pagal šios Sutarties sąlygas.

Programą galite naudoti tik Jums priklausančiame arba Jums prieinamame įrenginyje, jei tai leidžiama pagal Programų parduotuvės taisykles ir nuostatas.

Įmonės Jums suteikiama licencija yra skirta tik Jūsų asmeniniams, nekomerciniams
tikslams, griežtai laikantis šios Sutarties sąlygų.

License Restrictions

Jūs sutinkate to nedaryti ir esate įsipareigoję neleisti kitiems:

 • Licencijuoti, parduoti, nuomoti, išnuomoti, priskirti, platinti, perduoti, priglobti,
  perduoti, atskleisti ar kitaip komerciniais tikslais naudoti Programą arba padaryti ją
  prieinamą bet kuriai trečiajai šaliai.
 • Kopijuoti arba naudoti Programą ar bet kurią jos dalį bet kokiais kitais tikslais, nei
  leidžiama pagal aukščiau pateiktą skyrių „Licencija“.
 • Modifikuoti, kurti išvestinius darbus, išardyti, iššifruoti, apsukti kompiliuoti arba
  apgręžti bet kurią Programos dalį.
 • Pašalinti, pakeisti arba užmaskuoti bet kokį Įmonės arba jos filialų, partnerių,
  tiekėjų ar Programos licencijų išdavėjų nuosavybės pranešimą (įskaitant bet kokį
  pranešimą apie autorių teises ar prekės ženklą).

Turinys

Turinio apribojimai

Įmonė neatsako už Programos vartotojų įrašus, informaciją ar turinį. Jūs aiškiai
suprantate ir sutinkate, kad esate visiškai atsakingas už turinį ir už visą veiklą, vykdomą Jūsų paskyroje, nesvarbu, ar tai padarėte Jūs ar bet kuris trečiasis asmuo, naudojantis Jūsų paskyrą.

Negalite perduoti jokio Turinio, kuris yra neteisėtas, įžeidžiantis, erzinantis, skirtas
šlykštėtis, grasinantis, šmeižiantis, šmeižiantis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas. Tokio nepriimtino Turinio pavyzdžiai yra šie, bet tuo neapsiribojant:

 • Neteisėta veikla arba neteisėtos veiklos skatinimas.
 • Šmeižikiškas, diskriminuojantis arba niekšiškas turinys, įskaitant nuorodas ar
  komentarus apie religiją, rasę, seksualinę orientaciją, lytį, tautinę / etninę kilmę ar kitas tikslines grupes.
 • Elektroninis šlamštas, automatinis arba atsitiktinai sugeneruotas, neteisėta arba neprašyta reklama, grandininiai laiškai, bet kokios kitos formos neteisėtas raginimas arba bet kokia loterijos ar lošimo forma.
 • Virusai, kirminai, kenkėjiškos programos, Trojos arkliai ar kitas turinys, kuris yra sukurtas arba skirtas sutrikdyti, sugadinti ar apriboti bet kokios programinės įrangos, aparatinės įrangos ar telekomunikacijų įrangos veikimą arba sugadinti ar gauti neteisėtą prieigą prie bet kokių duomenų arba kitos trečiojo asmens informacijos.
 • Pažeidžiamos bet kurios šalies nuosavybės teisės, įskaitant patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises, viešumo teisę ar kitas teises.
 • Apsimetinėjimas bet kokiu asmeniu ar subjektu, įskaitant Įmonę ir jos darbuotojus ar atstovus.
 • Bet kurio trečiojo asmens privatumo pažeidimas.
 • Klaidinga informacija ir funkcijos.

Įmonė pasilieka teisę, bet ne įsipareigojimą, savo nuožiūra nuspręsti, ar bet koks Turinys yra tinkamas ir atitinka šią Sutartį, atsisakyti bet kokio Turinio arba jį pašalinti. Įmonė taip pat pasilieka teisę formatuoti, redaguoti ir keisti bet kokį turinį. Įmonė taip pat gali apriboti arba atšaukti Programos naudojimą, jei paskelbiate tokį nepriimtiną Turinį.

Kadangi Įmonė negali kontroliuoti viso Vartotojų ir (arba) trečiųjų šalių Programoje
paskelbto Turinio, Jūs sutinkate naudoti Programą savo rizika. Jūs suprantate, kad
naudodamiesi programa galite susidurti su turiniu, kuris Jums gali atrodyti įžeidžiantis, nepadorus, neteisingas ar nepriimtinas, ir sutinkate, kad Įmonė jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už bet kokį turinį, įskaitant klaidas ar praleidimus, arba bet kokius praradimus ar žalą, patirtą dėl bet kokio turinio naudojimo.

Intelektinė nuosavybė

Programa, įskaitant, bet neapsiribojant, visos autorių teisės, patentai, prekių ženklai,
komercinės paslaptys ir kitos intelektinės nuosavybės yra ir liks vienintelė ir išskirtinė Įmonės nuosavybė.

Įmonė neprivalo atlyginti nuostolių ar ginti Jūsų dėl bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų, kylančių iš Programos arba trečiųjų šalių susijusių su ja. Tiek, kiek Įmonė privalo atlyginti žalą yra reglamentuojama pagal galiojančius įstatymus, Įmonė, o ne Programėlių parduotuvė, yra vienintelė atsakinga už bet kokio reikalavimo, kad Programa ar Jūsų naudojimasis ja pažeidžia bet kurią trečiąją šalį, tyrimą, gynybą, sprendimą ir įvykdymą, intelektinės nuosavybės teisių laikymąsį.

Trečiųjų šalių pagrįstų pretenzijų dėl galimo jų intelektinės nuosavybės ar kitų teisių
pažeidimo atveju Įmonė turi neatšaukiamą teisę atskleisti tokioms trečiosioms šalims
Jūsų tapatybę ar kitus jos turimus asmens duomenis.

Jūsų pasiūlymai

Bet kokie atsiliepimai, komentarai, idėjos, patobulinimai ar pasiūlymai, kuriuos Įmonei pateikiate dėl Programos, lieka išimtine ir išskirtine Įmonės nuosavybe.
Įmonė gali laisvai naudoti, kopijuoti, keisti, skelbti ar perskirstyti pasiūlymus bet kokiu tikslu ir bet kokiu būdu be jokių nuopelnų ar jokio atlygio Jums.

Programos pakeitimai

Įmonė pasilieka teisę laikinai arba visam laikui keisti, sustabdyti arba nutraukti
Programos ar bet kurios paslaugos, su kuria ji jungiasi, teikimą, įspėjusi arba be įspėjimo ir neprisiimdama atsakomybės prieš Jus.

Programos atnaujinimai

Įmonė retkarčiais gali pateikti Programos funkcijų/funkcionalumo patobulinimų ar
patobulinimų, įskaitant pataisymus, klaidų pataisymus, atnaujinimus, patobulinimus ir kitus pakeitimus.

Atnaujinimai gali pakeisti arba panaikinti tam tikras Programos funkcijas ir (arba) funcionalumus. Jūs sutinkate, kad Įmonė neįsipareigoja (i) teikti jokių atnaujinimų arba (ii) toliau teikti arba įgalinti bet kokias konkrečias Programos funkcijas ir (arba) funkcionalumus.

Be to, sutinkate, kad visi atnaujinimai ar bet kokie kiti pakeitimai bus (i) laikomi
neatsiejama Programos dalimi ir (ii) jiems bus taikomos šios Sutarties sąlygos.

Priežiūra ir parama

Įmonė neteikia jokios priežiūros ar paramos atsisiunčiant ir naudojant Programą. Tiek, kiek pagal galiojančius įstatymus reikalauja bet kokios priežiūros ar paramos, tokią priežiūrą ar paramą privalo teikti Įmonė, o ne Programų parduotuvė.

Trečiųjų šalių paslaugos

Programoje gali būti rodomas, įtrauktas arba prieinamas trečiųjų šalių turinys (įskaitant duomenis, informaciją, programas ir kitų produktų paslaugas) arba pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Įmonė nebus atsakinga už jokias trečiųjų šalių
paslaugas, įskaitant jų tikslumą, išsamumą, savalaikiškumą, galiojimą, autorių teisių
laikymąsi, teisėtumą, padorumą, kokybę ar bet kurį kitą jų aspektą. Įmonė neprisiima
jokios atsakomybės prieš Jus ar bet kurį kitą asmenį ar subjektą už bet kokias trečiųjų šalių paslaugas.

Naudodami Programą turite laikytis taikomų trečiųjų šalių sutarties sąlygų. Trečiųjų šalių paslaugos ir nuorodos į jas teikiamos tik Jūsų patogumui, Jūs naudojatės Programa visiškai prisiimdami riziką pagal trečiųjų šalių sąlygas.

Privatumo politika

Įmonė renka, saugo, tvarko ir dalijasi informacija apie Jus pagal mūsų privatumo politiką: www.no-cv.com/privacy-policy

Sutikdami su šia Sutartimi patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su mūsų privatumo politikos sąlygomis.

Terminas ir nutraukimas

Ši Sutartis galioja tol, kol ją nutrauksite Jūs arba Įmonė. Įmonė gali savo nuožiūra, bet kuriuo metu ir be jokios priežasties sustabdyti arba nutraukti šią Sutartį su išankstiniu įspėjimu arba be jo.

Ši Sutartis bus nutraukta nedelsiant, be išankstinio Įmonės įspėjimo, jei nesilaikysite
kurios nors šios Sutarties nuostatos. Taip pat galite nutraukti šią Sutartį ištrindami
Programą ir visas jos kopijas iš savo įrenginio arba kompiuterio.

Nutraukus šią Sutartį, Jūs turite nutraukti bet kokį Programos naudojimą ir ištrinti visas Programos kopijas iš savo įrenginio.

Šios Sutarties nutraukimas neapribos jokių Įmonės teisių ar teisių gynimo priemonių
pagal įstatymus ar nuosavybę, jei Jūs (šios Sutarties galiojimo laikotarpiu) pažeisite bet kurį iš savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti žalą Įmonei ir jos patronuojančioms įmonėms, akcininkams,
dukterinėms įmonėms, susijusioms įmonėms, pareigūnams, darbuotojams, agentams, partneriams ir licencijų išdavėjams (jei tokių yra) ir susilaikyti nuo pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams, kylančių dėl Jūsų: (a) Programos naudojimo; (b) šios Sutarties arba bet kurio įstatymo ar teisės akto pažeidimo; arba c) bet kokios trečiosios šalies teisės pažeidimo.

Jokiomis aplinkybėmis Jūs neturėsite teisės pateikti jokių finansinių pretenzijų Įmonei, kylančių dėl Programos naudojimo, įskaitant jos netinkamą veikimą arba Jūsų lūkesčių / poreikių neatitikimą.

Jokių garantijų

Programa Jums teikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ ir „KAIP YRA PRIEINAMA“ ir su visais trūkumais ir defektais be jokios garantijos. Tiek, kiek leidžiama pagal taikomus
įstatymus, Įmonė savo vardu ir savo dukterinių įmonių bei jos ir atitinkamų jų licencijų išdavėjų bei paslaugų teikėjų vardu aiškiai atsisako bet kokių tiesioginių, numanomų, įstatymų nustatytų ar kitokių garantijų, susijusių su Programa, įskaitant visas numanomas garantijas dėl tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui,
nuosavybės teisių nepažeidimo, taip pat garantijas, kurios gali atsirasti dėl naudojimo ar prekybos praktikos. Neapsiribojant tuo, kas išdėstyta pirmiau, Įmonė neteikia garantijų ar įsipareigojimų ir neteikia jokių pareiškimų, kad Programa atitiks Jūsų reikalavimus, pasieks bet kokius numatytus rezultatus, bus suderinama ar veiks su bet kokia kita programine įranga, programomis, sistemomis ar paslaugomis, veiks be pertrūkių, atitiks bet kokius veikimo ar patikimumo standartus arba veiks be klaidų, arba bet kokios klaidos ar defektai gali būti arba bus ištaisyti.

Neribojant to, kas išdėstyta pirmiau, nei Įmonė, nei joks Įmonės tiekėjas neteikia jokių tiesioginių ar numanomų pareiškimų ar garantijų: (i) dėl Programos veikimo ar
prieinamumo, arba informacijos, turinio, medžiagos ar produktų įtrauktų į ją; (ii) kad Programa bus nepertraukiama arba be klaidų; (iii) dėl bet kokios informacijos ar turinio, pateiktos per Programą, tikslumo, patikimumo ar valiutos; arba (iv) Programoje, jos serveriuose, iš Įmonės arba jos vardu siunčiamame turinyje ar el. laiškuose nėra virusų, Trojos arklių, kirminų, kenkėjiškų programų, laiko bombų ar kitų kenksmingų komponentų.

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama išskirti tam tikrų garantijų tipų arba taikomų
įstatyminių vartotojo teisių apribojimų, todėl kai kurios arba visos aukščiau nurodytos išimtys ir apribojimai Jums gali būti netaikomi. Tačiau tokiu atveju šiame skirsnyje nustatytos išimtys ir apribojimai taikomi tiek, kiek tai įmanoma pagal galiojančius įstatymus. Tiek, kiek pagal įstatymus galioja kokia nors garantija, kurios negalima atsisakyti, už tokią garantiją yra atsakinga tik Įmonė, o ne Programų parduotuvė.

Atsakomybės apribojimas

Nepaisant bet kokios žalos, kurią galite patirti, visa Įmones ir bet kurio jos tiekėjo
atsakomybė pagal bet kurią šios Sutarties nuostatą ir Jūsų išskirtinė teisių gynimo
priemonė už visus pirmiau nurodytus dalykus yra apribota suma, kurią faktiškai
sumokėjote už Programą.

Tiek, kiek leidžia taikytini teisės aktai, Įmonė ar jos tiekėjai jokiu būdu nėra atsakingi už jokius specialius, atsitiktinius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius dėl negauto pelno, duomenų praradimo ar kitos informacijos, skirtos verslo nutraukimui, asmens sužalojimui, privatumo praradimui, atsirandančiam dėl Programos, trečiosios šalies programinės įrangos ir (arba) su Programa naudojamos trečiosios šalies aparatinės įrangos naudojimo, arba nesugebėjimo naudoti bet kokiu būdu su tuo susijusią informaciją, arba kitu atveju, susijusiu su bet kuria šios Sutarties nuostata), net jei Įmonei ar bet kuriam tiekėjui buvo pranešta apie tokios žalos galimybę ir net jei teisių gynimo priemonė neatitinka esminio tikslo.

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsitiktinių ar pasekminių
nuostolių, todėl aukščiau nurodytas apribojimas arba išskyrimas Jums gali būti
netaikomas.

Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad Programų parduotuvė, jos dukterinės įmonės ir filialai bei jos licencijų išdavėjai pagal jokią atsakomybės teoriją nėra atsakingi už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią, pasekminę ar pavyzdinę žalą, kurią galite patirti, įskaitant bet kokius duomenų praradimus, neatsižvelgiant į tai, ar
Programų parduotuvė, ar jos atstovai buvo informuoti arba turėjo žinoti apie bet kokių tokių praradimų galimybę.

Atskyriamumas ir atsisakymas

Atskyriamumas

Jei kuri nors šios Sutarties nuostata bus laikoma neįgyvendinama arba negaliojančia,
tokia nuostata bus pakeista ir aiškinama taip, kad būtų kuo geriau pasiekti tokios
nuostatos tikslai pagal galiojančius įstatymus, o likusios nuostatos toliau galios ir bus
taikytinos.

Atsisakymas

Išskyrus čia numatytus atvejus, nesugebėjimas pasinaudoti teise arba reikalauti įvykdyti įsipareigojimą pagal šią Sutartį nedaro įtakos šalies galimybei pasinaudoti tokia teise arba reikalauti tokio įsipareigojimo įvykdymo bet kuriuo metu po to, o pažeidimo atmetimas nelaikomas atmetimu bet kokio vėlesnio pažeidimo.

Pretenzijos į gaminį

Įmonė neteikia jokių garantijų dėl Programos. Tiek, kiek turite pretenzijų, kylančių dėl Programos naudojimo ar susijusių su Programos naudojimu, Įmonė, o ne Programų parduotuvė, yra atsakinga už bet kokių tokių pretenzijų, kurios gali apimti, bet neapsiribojant: (i) pretenzijas dėl atsakomybės už produktą. ; (ii) bet kokį pareiškimą, kad Programa neatitinka bet kokių taikomų teisinių ar reguliavimo reikalavimų; ir iii) bet kokias pretenzijas, kylančias pagal vartotojų apsaugos ar panašius teisės aktus, sprendimą.

Jungtinių Valstijų teisinė atitiktis

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) nesate šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės
embargas arba, kurią Jungtinių Valstijų vyriausybė nurodė kaip „teroristus remiančią“ šalį, ir (ii) nesate įtrauktas į bet kurį Jungtinių Valstijų ar ES (arba bet kurios ES šalies narės) vyriausybių draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą.

Šios Sutarties pakeitimai

Įmonė pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti arba modifikuoti šią
Sutartį. Jei pakeitimai yra esminiai, apie tai pranešame ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki bet kokių naujų sąlygų įsigaliojimo. Kas yra esminis pakeitimas, bus nustatyta Įmonės nuožiūra.

Tęsdami prieigą prie Programos ir jos naudojimą po to, kai įsigalios bet kokios pataisos, sutinkate laikytis pakeistų sąlygų. Jei nesutinkate su naujomis sąlygomis, Jūs nebeturite teisės naudotis Programa.

Reglamentuojantys teisės aktai

Šalies įstatymai, išskyrus įstatymų kolizijos taisykles, lemia šią Sutartį ir Jūsų naudojimąsi Programa. Programos naudojimui taip pat gali būti taikomi kiti vietiniai, valstijos, nacionaliniai ar tarptautiniai įstatymai.

Šalys ginčus, kylančius dėl Sutarties, stengsis išspręsti taikiai derybų keliu. Jei derybos nepavyks, ginčus nagrinėti išimtinę jurisdikciją turi kompetentingas Lietuvos teismas Vilniuje.

Visa Sutartis

Sutartis sudaro visą susitarimą tarp Jūsų ir Įmonės dėl Programos naudojimo ir pakeičia visus ankstesnius ir tuo pačiu metu sudarytus rašytinius ar žodinius susitarimus tarp Jūsų ir Įmonės.

Jums gali būti taikomos papildomos sąlygos, galiojančios, kai naudojatės ar perkate kitas Įmonės paslaugas, kurias Įmonė Jums suteiks tokio naudojimo ar pirkimo metu.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šios Sutarties, galite susisiekti su mumis: